BJPs first list of Candidates for BMC Polls 2017

by Web Desk | Updated: 2017-02-02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.No. Ward No. Candidate Name
 
1 50 Dipak Thakur
2 51 Vinod Shellar
3 53 Sangita Shinde
4 54 Sanika Baje
5 56 Megha Sushil Chauhan
6 57 Shreekala Pillai
7 58 Samir Desai
8 59 Priya Bhanji
9 60 Yograj Damlkar
10 61 Urmila Gupta
11 62 Vithal Banderi
12 63 Ranjana Patil
13 65 Maya Rajput
14 66 Sheela Saha
15 67 Sudha Singh
16 68 Rohan Rathore
17 70 Sunita Rajesh Mehta
18 71 Anish Makwani
19 72 Pankaj Yadav
20 73 Bhalchandra Ambore
21 74 Ujjvala Mohak
22 75 Nirmla Dilip Mane
23 76 Murji Patel
24 78 Hina Saha
25 79 Santosh Medhekar
26 80 Sunil Yadav
27 81 Kesherben Murji Patel
28 82 Santosh Kelkar
29 83 Purnima Mane
30 103 Manoj Kotak