Shikshak Nagar BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Shikshak Nagar BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Dr.Saida Khan NCP 6730
Minal Sanjay Turde MNS 3711
Shakira Shafique ??? Samajvadi 2966
Dr.Poonam Tiwari BJP 2872
Shaikh Shabana Mahmood Ind 117
Azami Saniya Rashtrahit party 92
Sonawane Sangita Shambhudeo Ind 83
Hamidabano Shaikh Abdulla Ind 63
Kamble Nilam Nandkumar SSP 50
Salama Abdulraheman Mukadam NLP 35
Shikshak Nagar News

- Advertisement -

LATEST NEWS