Bhakti Vedant Mandir BMC Elections 2017 List of Candidates

Yet to be announced
Bhakti Vedant Mandir BMC Elections 2012 Results

Candidate Name Party Votes Received
Patel Dilip Ghanshyam BJP 5133
Siroya Jayanti Jivabhai Congress 5081
Bala Palkar MNS 3347
Thakare Vijay Ind 2954
Yadav Shrikant Vasant Ind 1289
- Advertisement -